Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Monitorujmy plantacje buraka cukrowego!

Przed nami okres wschodów buraków cukrowych. W okresie tym zalecany jest monitoring plantacji pod kątem wystąpienia szarka komośnika. Jest to szkodnik, którego nasilone występowanie odnotowuje się od kilku lat w rejonie południowo-wschodnim. Intensywne żerowanie szkodnika uszkadza kiełkujące rośliny, zmniejsza obsadę, a w skrajnych przypadkach prowadzi do przesiewów plantacji. Rośliny częściowo uszkodzone są osłabione, wolniej rosną, a uszkodzenia umożliwiają  wnikanie patogenów chorobotwórczych do roślin.

Dorosłe szarki zimują w glebie na głębokości od około 8 do 15cm, głównie na polach, na których w danym roku uprawiany był burak. Szkodnik wybudza się, gdy temperatura gleby na głębokości, na której zimował oraz temperatura powietrza wzrasta powyżej 7ᵒC.

Duże nasilenie szkodnika oraz stałe pojawianie się na plantacji nowych osobników wymusza konieczność stosowania do ochrony różnych metod, nawet jeśli żadna z nich nie jest skuteczna w stu procentach. Ważne jest też, aby metody te stosowane były przez plantatorów w całych regionach wystąpienia szkodnika, tak aby nie pozostawiać nie chronionych pól, gdzie szkodnik masowo się namnaża.

 

Metody ochrony plantacji:

 

  1. Stały monitoring plantacji

W okresie, gdy temperatura powietrza przekracza 7ᵒC należy stale monitorować plantacje. W okresie chłodnych nocy monitoring należy rozpoczynać od godzin przedpołudniowych. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca graniczące z ubiegłoroczną plantacją buraków, nieużytkami, terenami trwale porośniętymi trawą oraz przylegające do śródpolnych zadrzewień.  

 

  1. Pułapki feromonowe

Pułapki feromonowe pozwalają na określenie momentu pojawienia się pierwszych osobników szarka. Po siewach pułapki powinny być ustawione na brzegach ubiegłorocznych plantacji buraka, a następnie przeniesione na tegoroczne plantacje buraka, najlepiej od strony ubiegłorocznego buraczyska. Ilość pojawiających się szkodników w pułapkach należy stale kontrolować, pamiętając, że szarek jest bardziej aktywny gdy temperatura powietrza przekracza 7ᵒC.

 

  1. Metody chemiczne

Do ochrony plantacji przed szarkiem komośnikiem zarejestrowane są wymienione poniżej insektycydy, które w  celu zwiększenia ich skuteczności należy stosować łącznie z adiuwantem.

Cyperkill Max 500 EC

Substancja aktywna: cypermetryna 500 g/l. Zalecany w dawce 0,05 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Karate Zeon 050 CS

Substancja aktywna: lambda-cyhalotryna 50 g/l. Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Mavrik Vita 240 EW

Substancja aktywna: tau-fluwalinat 240 g/l. Zalecany w dawce 0,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Badania laboratoryjne nad skutecznością insektycydów względem szarka komośnika przeprowadzone w Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu wykonane w roku 2020 wykazały wysoką skuteczność cypermetryny oraz lambda-cyhalotryny. Substancja aktywna tau-fluwalinat zostanie w tych warunkach przebadana w roku bieżącym.

 

  • Osobniki szarka w pułapce feromonowej
  • Pułapka feromonowa na plantacji buraka
  • Pułapka feromonowa na szarka komośnika umieszczona na...
  • Siewka z uszkodzonymi przez szarka komośnika liścieniami
  • Uszkodzenia powodowane przez szarka komośnika
  • Żerujący szarek komośnik

« wstecz