Plantatorzy

Jacek Piszczek

  • Dr hab. Jacek Piszczek

Dr hab. Prof. IOR-PIB Jacek Piszczek

jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Po zakończeniu studiów pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oddziale w Bydgoszczy.
W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych [przedstawiając rozprawę pt. „Ochrona plantacji nasiennych buraka przed chorobami a zdrowotność nasion”.
Od 1997 roku jest pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu, której jest kierownikiem od 2004.
W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając monografię pt.: „Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w Centralnej Polsce”.
W pierwszych latach pracy zajmował się chorobami zgorzeli siewek i metodami ochrony wschodów przed tymi chorobami, między innymi zastosowaniem wysokich dawek Tachigarenu 70 WP. W późniejszym czasie zajmował się zdrowotnością nasion i metodami jej poprawy w warunkach upraw nasiennych w Polsce oraz wpływem zdrowotności nasion na wschody i podatność siewek na choroby zgorzeli. Na przełomie wieku XX i XXI prowadził badania nad występowaniem rizomanii i był głównym orędownikiem wprowadzenia odmian buraka odpornych na tę wirozę w Polsce. Badał także choroby korzeni buraka. Jako pierwszy stwierdził występowanie bakteryjnej plamistości liści buraka w Polsce. Prowadzi szerokie badania dotyczące występowania chwościka, jego szkodliwości i uodparniania się na fungicydy.
Dr hab. Jacek Piszczek jest znanym wykładowcą i propagatorem wiedzy, autorem wielu artykułów w prasie rolniczej. Od lat współpracuje z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego. Jest członkiem między innymi Międzynarodowego Instytutu Badań nad Burakiem (IIRB) oraz Komisji Rejestrowej ds. Odmian Roślin Korzeniowych przy COBORU w Słupi Wielkiej.