Przeprowadzono badania sprawdzające w laboratoriach surowcowych Cukrowni

W okresie 14 września – 7 października 2021 w Oddziałach KSC przeprowadzono badania sprawdzające prawidłowość wykonywania analiz w laboratoriach surowcowych Cukrowni. Wyniki uzyskane w niezależnym laboratorium potwierdziły prawidłowość określania polaryzacji w korzeniach buraka.

Po rozpoczęciu przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. kampanii 2021/22, zgodnie z obowiązującą od 08.06.2021 r. ‘Instrukcją odbioru buraków cukrowych’, w laboratoriach surowcowych wszystkich Oddziałów Spółki przeprowadzono kontrolę prawidłowości oznaczania cukru w dostarczanych do przerobu korzeniach buraka cukrowego. Analizy sprawdzające przeprowadzono w okresie pierwszej dekady po rozpoczęciu kampanii przez dany Oddział, w obecności przedstawicieli ZPBC. Wysokość polaryzacji określono w pobranych losowo próbach korzeni w laboratoriach surowcowych Oddziałów Spółki. Następnie z tej samej miazgi korzeni pobrano i zamrożono próby do badań porównawczych. Próby te, odpowiednio zabezpieczone przed rozmrożeniem, zostały przekazane do badań w niezależnym laboratorium celem określenia ich polaryzacji zgodnie z normami ICUMSA stosowanymi w przemyśle cukrowniczym. W próbach zamrożonej miazgi pozostawionych w Oddziale oraz dostarczonych do niezależnego laboratorium wykonano ponowną ocenę zawartości cukru według tej samej metody. Wyniki przeprowadzonych badań porównawczych potwierdziły właściwe określanie polaryzacji w laboratoriach surowcowych Oddziałów KSC S.A. Zgodnie z ‘Instrukcją odbioru buraków cukrowych’ wyniki analiz, a tym samym poprawność pracy laboratorium na Linii Oceny Surowca uznaje się za zadowalającą jeżeli różnica ze średnich wyników analiz pomiędzy próbami wykonanymi w dniu pobrania i wynikami z zamrożonych prób wykonanymi w laboratorium zewnętrznym oraz laboratorium surowcowym nie przekracza 0,5 p.p. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione przedstawicielom Związków Plantatorów Buraka Cukrowego.

Średnia polaryzacja skupowa buraków od początku kampanii 2021/22 w KSC S.A. na dzień 10.10.2021 wynosi 16,47%,  w roku ubiegłym w tym samym okresie średnia dla Spółki polaryzacja wynosiła 14,97%.

  • -
  • -

Wstecz