Plantatorzy

Agnieszka Ulatowska

  • -

Mgr inż. Agnieszka Ulatowska

urodziła się w 1983 roku w Toruniu. W 2003 r. ukończyła toruńskie Technikum Ochrony Środowiska. Absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dyplom inżyniera uzyskała w roku 2006, a stopień naukowy magistra z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego w roku 2008. Pracę magisterską, dotyczącą karabidofauny toruńskiego rezerwatu „Kępa Bazarowa”, wykonała w Katedrze Zoologii pod merytoryczną opieką dr inż. Ewy Żelaznej. W dniu 1 września 2008 r. rozpoczęła pracę w Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Toruniu na stanowisku inżyniera. Od 2009 r. pełni obowiązki asystenta. Uczestniczy w realizacji tematów i zadań statutowych, monitoringu agrofagów oraz badaniach skuteczności i fitotoksyczności środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych. Jest współautorką kilku publikacji naukowych i popularnonaukowych.