Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Neonikotynoidy w uprawie buraka cukrowego

Z pewnością w pamięci rolników pozostaje sprawa wycofania z uprawy rzepaku zapraw zawierających w swoim składzie substancje aktywne z grupy neonikotynoidów z powodu zagrożenia jakie stwarzają dla pszczół. Obecnie taka sytuacja dotyczy również uprawy buraka cukrowego.

Sytuacja prawna w UE

W dniu 27 kwietnia 2018 roku Unia Europejska wprowadziła rozporządzenia nr 2018/783 oraz 2018/785 zakazujące wszystkich polowych zastosowań imidachloprydu oraz tiametoksamu. Oznacza to, że środki chemicznej ochrony roślin zawierające w składzie którąkolwiek z wyżej wymienionych substancji czynnych nie będą dopuszczone do użycia. W konsekwencji nasiona buraka oferowane Plantatorom będą zaprawiane preparatem insektycydowym Force 20 CS, którego substancja czynną jest teflutryna – jest to związek z grupy pyretroidów o gazowym działaniu doglebowym, który ma chronić wschodzące buraki przed uszkodzeniami powodowanymi przez szkodnikami glebowymi okresu wiosennego.

Sytuacja prawna w Polsce

W dniu 25 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylając się do wniosku Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zezwolił na czasowe wprowadzenie do obrotu w uprawie buraka cukrowego w okresie od dnia 8 stycznia 2019 r. do dnia 7 maja 2019 r. preparatów: Montur Forte 230 FS, oraz Cruiser 600 SB. zawierających w swoim składzie neonikotynoidy. Zaprawianie i wysiew nasion buraka cukrowego tymi preparatami zostało obwarowane szczególnymi względami bezpieczeństwa mającymi zminimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania tych substancji aktywnych na środowisko.

  • Nasiona mogą zostać zaprawione wyłącznie przez podmioty posiadający certyfikat Europejskiej Gwarancji Jakości Zaprawiania Nasion (ESTA).
  • Zużycie środków i efekty ich stosowania będą monitorowane przez KZPBC.

Zezwolenia oraz etykiety preparatów zawierające szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności oraz szczególnych warunków stosowania są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin

W praktyce

W związku ze zmianą strategii ochrony przeciwko szkodnikom okresu wiosennego konieczne będzie lustrowanie buraków w okresie wschodów i w razie potrzeb wykonanie aplikacji preparatami nalistnymi, które są zarejestrowane w buraku cukrowym. Monitorując pola buraczane należy zwracać uwagę na obecność szkodników, lub uszkodzeń na roślinach. W przypadku stwierdzenia obecności agrofagów, objawów żerowania, również w przypadku wątpliwości co do zdiagnozowania zagrożenia należy zwrócić się do Służb Surowcowych, które pomogą Plantatorom podjąć optymalną w danej sytuacji decyzję.

Plantatorzy przy planowaniu ochrony plantacji niezależnie od zagrożenia, są zobligowani do stosowania zasad Integrowanej Ochrony Roślin oraz dobrych praktyk rolniczych. W podjęciu decyzji o zabiegu chemicznym pomocą może służyć tabela z progami ekonomicznej szkodliwości poszczególnych szkodników opracowana przez Instytut Ochrony Roślin.

Tabela. Progi ekonomicznej szkodliwości

Szkodnik

Próg szkodliwości

Termin obserwacji szkodnika

Drutowce

5–8 osobników/m2

Od początku okresu wegetacji

Gąsienice rolnic

6 osobników/m2

Od początku okresu wegetacji do sierpnia

Mątwik burakowy

500 jaj i larw/100 g gleby

Od początku do końca okresu wegetacji

Pędraki

5–6 osobników/m2

Od początku okresu wegetacji

Pchełka burakowa

obecność chrząszczy lub uszkodzeń na roślinach, w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków

Od wschodów do fazy 2 liści

Śmietki

(w rejonach, w których więcej niż jedno pokolenie wyrządza duże szkody)

– 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści właściwych (BBCH 12)

– 8 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści właściwych (BBCH 14)

> 20 jaj lub min/roślinę w fazie sześciu liści właściwych (BBCH 16)

Od wschodów do fazy 8 liści

Śmietki

(dla pozostałych regionów)

– 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści właściwych (BBCH 12)

– 16 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści właściwych (BBCH 14)

Mszyca trzmielinowo– burakowa

co najmniej 15% zasiedlonych roślin

Od fazy 4 liści

Drobnica burakowa

20% opanowanych roślin

Od wschodów do fazy 4 liści

Gąsienice błyszczek

8–10 osobników/m2

Od przełomu

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony roślin buraka cukrowego i pastewnego dla doradców (Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy; Poznań 2012; str.93) 

  • kolonia mszyc
  • śmietka burakowa
  • drobnica burakowa
  • błyszczka jarzynówka
  • pchełka burakowa
  • szarek komośnik

« wstecz