Projekt badwczo rozwojowy KSC S.A. oraz ITP-PIB w Falentach dla Plantatorów buraka cukrowego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach ogłasza nabór Plantatorów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu, który zgłoszony zostanie do planowanego na kwiecień 2022 r. konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  (PROW 2014-2020), Działanie 16 „Współpraca” tj. „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich” oraz „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”.

Celem projektu będzie opracowanie, testowanie oraz przygotowanie do wdrożenia systemu wspomagania podejmowania decyzji nawodnieniowych oraz innych prac agrotechnicznych w uprawie buraka cukrowego.

Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2023 r. - grudzień 2024 r.

Do udziału w przygotowaniu projektu badawczo-rozwojowego zapraszamy Plantatorów, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Uprawiają buraka cukrowego i planują jego uprawę przez okres trwania projektu, tj. przez okres dwóch najbliższych lat od momentu rozstrzygnięcia konkursu;
 2. Posiadają pozwolenia wodno-prawne lub są na końcowym etapie ich uzyskiwania – dokumenty są niezbędne i wymagane na etapie składania Wniosku o projekt;
 3. Prowadzą lub planują nawadnianie buraka cukrowego w trakcie trwania projektu;
 4. Posiadają wyznaczone pola oraz numery działek, na których prowadzona będzie uprawa buraka w latach 2022-2024 – informacja konieczna do przygotowania Wniosku o projekt;
 5. Planują dokonanie inwestycji związanych z nawadnianiem buraka cukrowego;
 6. Posiadają harmonogram płodozmianu dla działek i pól uwzględnionych do uprawy buraka cukrowego dla okresu trwania projektu;
 7. Wyrażają zgodę na udostępnienie na polu miejsca w celu zainstalowania aparatury pomiarowej;
 8. Wyodrębnią część pola bez nawadniania – w trakcie trwania projektu;
 9. Umożliwią prowadzenie nawadniania we współpracy z Partnerami naukowymi;
 10. Będą prowadzić dziennik pola/uprawy (m.in. notowanie daty początku ważnych faz rozwoju roślin);
 11. Udostępnią Partnerom naukowym projektu niewielką powierzchnię pola (do kilkunastu m2) do pomiaru i oceny plonu buraka cukrowego z obszaru nawadnianego i nienawadnianego,
 12. W trakcie realizacji projektu będą korzystać z dokonanych inwestycji.

Poziom dofinansowania

W części dotyczącej Inwestycji, obejmującej m. in. zakup maszyn i urządzeń usprawniających oraz poprawiających produkcję; prace remontowo-budowlane; zakup wartości niematerialnych i trwałych – Plantatorzy mogą uzyskać dofinansowanie wynoszące do 70% w przypadku zaakceptowania projektu i pozyskania dofinansowania udzielonego w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Plantatorzy zainteresowani uczestnictwem w projekcie i spełniający wskazane warunki proszeni są
o przesłanie swojego zgłoszenia na adres mail: lukasz.matyka@polski-cukier.pl do dnia 15.03.2022 roku.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru uczestników do współpracy przy wspólnym ubieganiu  się o dofinansowanie i  do ewentualnej późniejszej realizacji projektu, pod kątem zróżnicowanej grupy w zakresie rodzaju stosowanych systemów oraz źródeł wody do nawadniania.

Wybrani Plantatorzy – Potencjalni uczestnicy projektu w późniejszym terminie, poproszeni zostaną
o wypełnienie kwestionariusza na potrzeby zebrania dokumentacji niezbędnej do wnioskowania
o projekt.

 

 

Wstecz